فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • BRONZED MEDAL FIAP (PH986)@ Alireza Pourkhan

  • GOLDEN MEDAL FCF (PH986)@ Mohammad Reza Masoumi

  • GOLDEN MEDAL ISF (PH986)@ Mohammad Reza Masoumi

  • Salon Bronze medal (PH977)@ Omid Reza Pournabi

  • Salon Bronze medal (PH977)@ Omid Reza Pournabi

  • Salon HM (PH977)@ Mahdi Aghighi

  • Salon HM (PH977)@ Mahdi Aghighi

  • Salon HM (PH977)@ Mohammad Afshar Shandiz

  • Salon Silver medal (PH977)@ Shahram Hafezi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی