فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • FIAP Gold Medal (PH831)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP HM (PH826)@ Sahar Hajighanizadeh

 • PSA Bronze (PH826)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • Diploma Digital NFCA (PH830)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • HPS Ribbon (PH829)@ Ali Samei

 • SILLE SANAT SARAYI Mention (PH827)@ Avin Abbasi

 • RB DIPLOMA (PH823)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • ISF DIPLOMA (PH823)@ Mohammad Alizadeh Khorsand

 • RB DIPLOMA (PH823)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIAP Gold Medal (PH804)@ Ahmad Khatiri

 • GPU White Ribbon (PH804)@ Ahmad Khatiri

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی