فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • CLUB Diploma (PH758)@ Babak Mehrafshar

 • FIAP Gold Medal (PH758)@ Babak Mehrafshar

 • SALON Diploma (PH758)@ Ali Samei

 • FIAP RIBBON (PH764)@ Mehdi Kazemi Boomeh

 • Salon Mention (PH754)@ Taleb Heidari

 • Salon HM (PH762)@ Amin Dehghan

 • Salon HM (PH762)@ Amin Dehghan

 • Salon HM (PH762)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Salon HM (PH762)@ Ebrahim Bahrami

 • Salon HM (PH762)@ Seyed Reza Javadi

 • Salon HM (PH762)@ Ali Samei

 • Salon HM (PH762)@ Omid Reza Pournabi

 • Salon Silver medal (PH762)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Salon HM (PH762)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Salon HM (PH762)@ Amin Dehghan

 • Salon HM (PH762)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Salon Silver meda (PH762)@ Omid Reza Pournabi

 • PSA HM (PH759)@ Babak Mehrafshar

 • CEF Bronzed Medal (PH742)@ Behnam Nasri

 • GPU Golden Medal (PH742)@ Erfan Rabiei Dastjerdi

 • ISF Diploma (PH742)@ Ali Samei

 • ISF Diploma (PH742)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Afocer Diploma (PH742)@ Hamid Reza Helali

 • CEF Diploma (PH742)@ Babak Mehrafshar

 • FIAP Ribbon (PH742)@ Seyed Ehsan Mortazavi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس