فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • SSS Mention (PH879)@ Arlen Keshishian

 • SSS Mention (PH879)@ Saeed Arabzadeh

 • (PSA-Met Silver Medal (PH876)@ Sana Kamali

 • Chair Award (PH876)@ Mohammad Esteki

 • IAAP Gold Medal (PH876)@ Mohammad Esteki

 • PSA-Met Bronze Medal (PH876)@ Mohammad Esteki

 • PSA-Met Bronze Medal (PH876)@ Milad Hamed

 • PSA-Met Honorable Mention (PH876)@ Mohammad Esteki

 • PSA-Met Silver Medal (PH876)@ Arlen Keshishian

 • Salon HM (PH872)@ Mohammadreza Pourian

 • Salon HM (PH872)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Salon HM (PH872)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Salon HM (PH872)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP Gold medal (PH872)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP HM (PH872)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Salon HM (PH872)@ Ahmad Samei

 • Salon HM (PH872)@ Seyed Reza Javadi

 • Salon HM (PH872)@ Arlen Keshishian

 • Salon HM (PH872)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FSS Gold medal (PH872)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Salon HM (PH872)@ Ahmad Samei

 • Salon HM (PH872)@ Seyed Reza Javadi

 • Salon HM (PH872)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Salon HM (PH872)@ Ali Samei

 • Salon HM (PH872)@ Amin Behjat

 • Salon HM (PH872)@ Amin Behjat

 • SALİHLİ FOTOĞRAF DERNEĞİ SPECIAL AWARD (PH871)@ Hosein Davoodi

 • SALİHLİ FOTOĞRAF DERNEĞİ SPECIAL AWARD (PH871)@ Hosein Davoodi

 • APS E-CERTIFICAT (PH874)@ Saeed Arabzadeh

 • APS E-CERTIFICAT (PH874)@ Mirali Parandak

 • CAPS E-CERTIFICATE (PH874)@ Hosein Davoodi

 • BPS Gold و200 دلار جایزه نقدی (PH867)@ Akbar Shahbazi

 • GPU Bronze (PH867)@ Iman Yadmellat

 • GPU Gold و200 دلار جایزه نقدی (PH867)@ Amin Malekzadeh

 • GPU HM (PH867)@ Amir Enayati

 • SSS Bronze (PH867)@ Akbar Shahbazi

 • SSS Gold و200 دلار جایزه نقدی (PH867)@ Mohammad Reza Masoumi

 • FIAP Honourable Mention (PH868)@ Amir Badrazimi

 • FIAP Honourable Mention (PH868)@ Iman Yadmellat

 • FIAP Honourable Mention (PH868)@ Sana Kamali

 • FLPA Honourable Mention (PH868)@ Zeinab Mokhtari

 • FLPA Honourable Mention (PH868)@ Ali Majidnateri

 • Salon HM (PH869)@ Arlen Keshishian

 • Salon HM (PH869)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • Salon HM (PH869)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • Salon HM (PH869)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • Salon HM (PH869)@ Mahdi Eshaghi Ghalibaf

 • Salon HM (PH869)@ Ahmad Samei

 • Salon HM (PH869)@ Mirali Parandak

 • Salon HM (PH869)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • Salon HM (PH869)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • Salon HM (PH869)@ Mahdi Eshaghi Ghalibaf

 • salon HM (PH869)@ Ali Samei

 • Salon HM (PH869)@ Ahmad Samei

 • DPW Gold medal (PH869)@ Arlen Keshishian

 • FIAP HM (PH869)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • Salon HM (PH869)@ Arlen Keshishian

 • Salon HM (PH869)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • Salon HM (PH869)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • Salon HM (PH869)@ Mahdi Eshaghi Ghalibaf

 • Salon HM (PH869)@ Mahdi Eshaghi Ghalibaf

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی