فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • PINK Gold (PH906)@ Mahdi Zabolabbasi

 • SALON Silver (PH906)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Jury Sp. Amal Alameer (PH901)@ Arlen Keshishian

 • SSP DIPLOMA (PH899)@ Mohammad Esteki

 • SSP MERIT (PH899)@ Mirali Parandak

 • SSP MERIT (PH899)@ Mohammad Esteki

 • FIAP HM (PH900)@ Mirali Parandak

 • Salon HM (PH900)@ Kiarang Alaei

 • Salon HM (PH900)@ Arlen Keshishian

 • Salon HM (PH900)@ Mirali Parandak

 • Salon HM (PH900)@ Farzin Nazemzadeh

 • Salon HM (PH900)@ Kiarang Alaei

 • Salon Bronze medal (PH900)@ Arlen Keshishian

 • Salon Bronze medal (PH900)@ Farzin Nazemzadeh

 • Salon Gold medal (PH900)@ Kiarang Alaei

 • Salon HM (PH900)@ Farzin Nazemzadeh

 • Salon Silver medal (PH900)@ Farzin Nazemzadeh

 • GPU Ribbon (PH903)@ Fatemeh Moeinifar

 • GPU Ribbon (PH903)@ Hossein Zare

 • Honorable Mention (PH903)@ Mohammad Reza Masoumi

 • Honorable Mention (PH903)@ Mirali Parandak

 • Honorable Mention (PH903)@ Hosein Davoodi

 • Honorable Mention (PH903)@ Ahmad Khatiri

 • Honorable Mention (PH903)@ Amin Mahdavi

 • Honorable Mention (PH903)@ Ali Saghafi

 • IAAP Ribbon (PH903)@ Mohammad Reza Masoumi

 • IAAP Ribbon (PH903)@ Ali Karimi

 • ISFA Bronze Medal (PH903)@ Mohammad Esteki

 • ISFA Gold Medal (PH903)@ Ali Saghafi

 • ISFA Silver Medal (PH903)@ Ali Saghafi

 • Salon Bronze Medal (PH903)@ Amin Mahdavi

 • Salon Gold Medal (PH903)@ Mohammad Esteki

 • NPS eHM (PH885)@ Ali Samei

 • NPS eHM (PH885)@ Mohammad Esteki

 • NPS Gold Medal (PH885)@ Arlen Keshishian

 • NPS Silver Medal (PH885)@ Mohammad Esteki

 • CEF Honourable Mention (PH888)@ Mohammad Reza Masoumi

 • CEF Honourable Mention (PH888)@ Mahdi Eshaghi Ghalibaf

 • CEF Honourable Mention (PH888)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP Golden Medal (PH888)@ Mohammad Reza Masoumi

 • FIAP Honourable Mention (PH888)@ Mohammad Reza Masoumi

 • FIAP Silvered Medal (PH888)@ Mahdi Zabolabbasi

 • CPNO Honor Mention E-Certificate (PH895)@ Amirhossein Abazarian

 • CPNO Honor Mention E-Certificate (PH895)@ Mirali Parandak

 • CPNO Silver Medal (PH895)@ Alireza Pourkhan

 • EFA Bronze Medal (PH895)@ Kiarang Alaei

 • EFA Honorable Mention (PH895)@ Amirhossein Abazarian

 • FIAP Honorable Mention (PH895)@ Zeinab Nikkhooynajmabad

 • PSA Bronze Medal (PH895)@ Kiarang Alaei

 • PSA Gold Medal (PH895)@ Kiarang Alaei

 • PSSM Silver Medal (PH895)@ Kiarang Alaei

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی