فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • APB HM (PH991)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP HM (PH991)@ Mahdi Zabolabbasi

 • IPSP HM (PH991)@ Alireza Pourkhan

 • IPSP HM (PH991)@ Ali Saghafi

 • FIAP HM+ 100$ (PH985)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP HM+ 100$ (PH985)@ Ali Mohammadi

 • PSA HM + 100$ (PH985)@ Ali Mohammadi

 • Brazilian circuit virtual diploma (PH988)@ Ebrahim Bahrami

 • Virtual Diploma (PH988)@ Kiarang Alaei

 • GAFRP Virtual Diploma (PH988)@ Ebrahim Bahrami

 • GPU Ribbon (PH988)@ Alireza Pourkhan

 • Virtual Diploma (PH988)@ Ebrahim Bahrami

 • Brazilian circuit virtual diplom (PH988)@ Alireza Pourkhan

 • GAFRP Virtual Diploma (PH988)@ Kiarang Alaei

 • GAFRP Virtual Diploma (PH988)@ Kiarang Alaei

 • BRONZED MEDAL FIAP (PH986)@ Alireza Pourkhan

 • GOLDEN MEDAL FCF (PH986)@ Mohammad Reza Masoumi

 • GOLDEN MEDAL ISF (PH986)@ Mohammad Reza Masoumi

 • Salon Bronze medal (PH977)@ Omid Reza Pournabi

 • Salon Bronze medal (PH977)@ Omid Reza Pournabi

 • Salon HM (PH977)@ Mahdi Aghighi

 • Salon HM (PH977)@ Mahdi Aghighi

 • Salon HM (PH977)@ Mohammad Afshar Shandiz

 • Salon Silver medal (PH977)@ Shahram Hafezi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی