فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • Salon HM (PH778)@ Omid Reza Pournabi

  • Salon Gold medal (PH778)@ Ali Samei

  • Salon HM2 (PH778)@ Seyed Ehsan Mortazavi

  • NATIONAL Diploma (PH769)@ Maryam Khaleghizadeh

  • Fotobond Honorable Mention (PH766)@ Ebrahim Bahrami

  • PSA Gouden Medaille (PH766)@ Ebrahim Bahrami

  • GPU Honorable Mention (PH766)@ Ebrahim Bahrami

  • Rainbow Challenge Rijen Honorable Mentio (PH766)@ Seyed Reza Javadi

  • ISF Honorable Mention (PH766)@ Ebrahim Bahrami

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس