فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • Salon Bronze medal (PH977)@ Omid Reza Pournabi

  • Salon Bronze medal (PH977)@ Omid Reza Pournabi

  • Salon HM (PH977)@ Mahdi Aghighi

  • Salon HM (PH977)@ Mahdi Aghighi

  • Salon HM (PH977)@ Mohammad Afshar Shandiz

  • Salon Silver medal (PH977)@ Shahram Hafezi

  • Diploma (PH975)@ Seyed Ehsan Mortazavi

  • Judges Choice (PH975)@ Mirali Parandak

  • GAP Honorable Mention (PH975)@ Mirali Parandak

  • GPU Honorable Mention (PH975)@ Seyed Ehsan Mortazavi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی