فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • CLUB Diploma (PH811)@ Seyed Ehsan Mortazavi

  • SALON Diploma (PH811)@ Mehdi Parsaeian

  • FIAP HM Ribbon (PH809)@ Amirhossein Yousefi Keysari

  • FIP Gold (PH809)@ Ahmad Khatiri

  • FIP HM Ribbon (PH809)@ Kiarang Alaei

  • GPU HM Ribbon (PH809)@ Kiarang Alaei

  • PSA Honorable Mention (PH810)@ Mehdi Kazemiboomeh

  • PSA Honorable Mention (PH810)@ Mehdi Kazemiboomeh

  • GPU Mention (PH806)@ Kiarang Alaei

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 9 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس