فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • Diploma (PH975)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Judges Choice (PH975)@ Mirali Parandak

 • GAP Honorable Mention (PH975)@ Mirali Parandak

 • GPU Honorable Mention (PH975)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • IAAP Gold Medal (PH971)@ Maghsoud Moradi

 • SALON Diploma (PH971)@ Mirali Parandak

 • SALON Gold Medal (PH971)@ Alireza Pourkhan

 • PSA Gold medal (PH969)@ Mahdi Aghighi

 • PSA Gold medal (PH969)@ Mohammad Reza Chaiforoosh

 • Salon HM (PH969)@ Mahdi Aghighi

 • Salon HM (PH969)@ Mohammad Reza Chaiforoosh

 • Salon HM (PH969)@ Mirali Parandak

 • Salon HM (PH969)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Salon HM (PH969)@ Mohammad Reza Chaiforoosh

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی