فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • FIAP HM (PH707)@ Seyed Ali Miremadi

  • FIAP HM (PH707)@ Abdol Moeed Maroofi

  • FIAP Silver (PH707)@ Asghar Besharati

  • PSO Bronze (PH707)@ Mahdi Zabolabbasi

  • PSO HM (PH707)@ Davoud Fazaeli

  • PSO HM (PH707)@ Seyed Alireza Rajaei Shoshtari

  • PSO HM (PH707)@ Asghar Besharati

  • Diploma dPhotoSB (PH704)@ Reza Amelipour

  • NATIONAL Bronze Medal (PH689)@ Hootan Babapour

  • NATIONAL Diploma (PH690)@ Avin Abasi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس