فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • FIAP GOLD MEDAL (PH741)@ Babak Mehrafshar

 • MAFOSZ SILVER (PH741)@ Behnam Nasri

 • PSA BRONZE MEDAL (PH741)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • VARADINUM RIBBON (PH741)@ Behnam Nasri

 • VARADINUM SILVER (PH741)@ Mohammad Reza Masoumi

 • Salon HM (PH748)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP HM (PH748)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Salon Bronze medal (PH748)@ Ali Samei

 • Salon Gold medal (PH748)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Salon HM (PH748)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Salon HM (PH748)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIP Ribbon (PH731)@ Seyed Shahabeddin Montazeri

 • Honourable Mention (PH733)@ Amin Dehghan

 • DIGIPIX GOLD (PH740)@ Amin Dehghan

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس