فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
Cyprus
اردیبهشت 1403
2024
0
4
Spain
اسفند 1402
2024
4
20
Türkiye
اسفند 1402
2024
0
5
مقدونیه
بهمن 1402
2024
0
47
France
بهمن 1402
2024
0
13
Romania
دی 1402
2024
0
0
Serbia - China - Hungary
دی 1402
2024
8
118
Spain
دی 1402
2024
0
1
Macedonia
دی 1402
2024
0
19
Slovakia
آذر 1402
2024
3
19
Slovenia
آذر 1402
2024
0
15
Serbia-Luxembourg-Belgium
آذر 1402
2024
7
34
Sri Lankan
آذر 1402
2023
2
10
Spain
آبان 1402
2023
0
0

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران