فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
Bosnia & Herzegovina
بهمن 1401
2023
1
15
Norway
بهمن 1401
2023
3
14
Singapore
بهمن 1401
2023
1
7
Nigeria
دی 1401
2023
3
6
Vietnam
آذر 1401
2023
2
20
Australia
آذر 1401
2023
6
19
Kenya
آذر 1401
2022
2
5
Sri Lanka
آذر 1401
2022
4
25
Portugal
آذر 1401
2022
6
26

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران