فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
پیام احمدی کاشانی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
نمایشگاه های مختلفی به صورت انفرادی و گروهی در داخل کشور و خارج کشور داشته و در جشنواره مختلف برگزیده شدم

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران