فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 870 ANAPHAB CIRCUIT
شماره: 870
كشور: Benin
دوره: 2022
زمان برگزاري: خرداد 1401
پذيرش: 51 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 27
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH870 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2022/006-9  برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب آنها محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


سالن KABA NATITINGOU:


آرلن کشیشیان عکس " BEAUTY IN THE DARK" مدال نقره SSS و عکس " ISFAHAN" تقدیر SSS ، محمد استکی عکس " Margaret" جایزه ویژه داوران و عکس " move" و "ELINA EYSE"  جایزه ویژه ANAPHAB  را دریافت نمودند. میرعلی پرندک عکس " SNOW FOOTPRINTS"، به عنوان عکس برگزیده داوران انتخاب شد.


سالن BIO GUERA BORGOU:


محمد استکی عکس " Margaret" جایزه ویژه داوران، 2عکس "living_in_silence" و " ELINA EYSE" جایزه ویژه ANAPHAB، عکس " nik_mehr" تقدیرSSS  ،آرلن کشیشیان عکس " BEAUTY IN THE DARK" مدال نقره SSS، عکس " ISFAHAN" جایزه ویژه SSS و عکس " Atena_in_the_wind " جایزه ویژه داوران و میرعلی پرندک عکس " Bahar_The_Spring " تقدیر فیاپ را دریافت نمودند.


سالن BEHANZIN ABOMEY:


محمد استکی عکس " Margaret" مدال برنز فیاپ و عکس " nik_mehr" مدال طلا SSS  ،آرلن کشیشیان عکس " BEAUTY IN THE DARK" مدال نقره فیاپ و عکس " Sherias_eyes" تقدیر فیاپ، میرعلی پرندک عکس " Haneyeh" تقدیر فیاپ و عکس " Hat_Haniyeh" تقدیر SSS را دریافت نمودند.


سالن ATACORA ET SES MONTAGNES:


محمد استکی عکس " move" مدال طلا فیاپ، عکس " Margaret" تقدیر SSS و عکس " living_in_silence" جایزه ویژه دبیر جشنواره  ،آرلن کشیشیان عکس " Atena_in_the_wind" مدال طلا SSS، عکس " BEAUTY IN THE DARK" تقدیر فیاپ و عکس " Isfahan" تقدیر ویژه داوران، میرعلی پرندک عکس " Hat_Haniyeh" تقدیر SSS را دریافت نمودند.


و در مجموع 51 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سالن KABA NATITINGOU:


محمد استکی (6عکس)، میرعلی پرندک (4عکس)، آرلن کشیشیان (3عکس)


سالن BIO GUERA BORGOU:


محمد استکی (6عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)،  میرعلی پرندک (3عکس)


سالن BEHANZIN ABOMEY:


محمد استکی (6عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)، میرعلی پرندک (4عکس)


سالن ATACORA ET SES MONTAGNES:


محمد استکی (5عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران