فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 869 TWO COUNTRY CIRCUIT
شماره: 869
كشور: Serbia-Montenegro
دوره: 2022
زمان برگزاري: خرداد 1401
پذيرش: 77 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 20
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH869 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2022/252-4  برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب آنها محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


سالن Novi Sad:


عباس حاجی حسین کلانتر 3 عکس "gloom"، "sun desert" و "night desert"، مهدی اسحاقی قالیباف 2 عکس "Love Grandma" و "Quran School”، میرعلی پرندک عکس "Tawaf"، آرلن کشیشیان عکس "Dreamland" و احمد سامعی عکس "Koche Bagh Yazd" موفق به دریافت لوح تقدیر شدند.


سالن Kotor:


عباس حاجی حسین کلانتر 2 عکس "gloom" و " targett" ، مهدی اسحاقی قالیباف  عکس " Trapper”، علی سامعی عکس " Mudy Face 1" و احمد سامعی عکس " Snow walking 01" موفق به دریافت لوح تقدیر شدند.


سالن Podgorica:


آرلن کشیشیان عکس " Atena in the wind" مدال طلا DPW، عباس حاجی حسین کلانتر عکس "sun desert" و آرلن کشیشیان عکس " Siren" لوح تقدیر فیاپ، مهدی اسحاقی قالیباف 2 عکس " Hanabandan Ceremony" و " My childhood” و عباس حاجی حسین کلانتر 2 عکس " mard dar kavir " و "Line" موفق به دریافت لوح تقدیر شدند.


و در مجموع 77 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سالن Novi Sad:


مهدی اسحاقی قالیباف (9عکس)، عباس حاجی حسین کلانتر (7عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)،احمد سامعی (4عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، علی سامعی (1عکس)


سالن Kotor:


مهدی اسحاقی قالیباف (10عکس)، عباس حاجی حسین کلانتر (9عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، علی سامعی (3عکس)، احمد سامعی (1عکس)


سالن Podgorica:


مهدی اسحاقی قالیباف (5عکس)، عباس حاجی حسین کلانتر (5عکس)، آرلن کشیشیان (5عکس)، علی سامعی (2عکس)، احمد سامعی (2عکس)، میرعلی پرندک (1عکس)


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران