فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 866 Comines
شماره: 866
كشور: بلژیک، Comines
دوره: 2022
زمان برگزاري: فروردین 1401
پذيرش: 42 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره عکس "Trying to generate generation" از علی ثقفی موفق به دریافت روبان افتخار PSA و عکس "Wrong Way" از حسین زارع موفق به دریافت مدال برنز FBP  شدند.


و در مجموع 42 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی  (8عکس)، حسین زارع (4عکس)، حسین داودی (4عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)، علی ثقفی (4عکس)، احمد سامعی (4عکس)، سید احمد رضا علوی پویا (3عکس)، میرعلی پرندک  (3عکس)، فرزین ناظم زاده (3عکس)، سید رضا جوادی (2عکس)، میتراسادات امینی (1عکس)، ابراهیم بهرامی (1عکس)، علی فلاح زاده (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران