فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 849 مجموعه جشنواره هلند
شماره: 849
كشور: هلند
دوره: 13
زمان دریافت: 23 خرداد، 1401
پذيرش: 126 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.

دریافتی 23 خرداد 1401:
در سالن Delft: محمد استکی مدال طلا سالن

دریافتی 9 خرداد 1401:
در سالن Delft: مدال طلای فیاپ برای بهترین کلوپ شرکت کننده به کلوپ عکس فوکوس
در سالن Wageningen: محمد استکی مدال طلای فیاپ برای بهترین شرکت کننده بخش گردشگری این سالن
در سالن Epic: سید رضا جوادی تقدیر سالن+محمد استکی تقدیر Fotobond
در سالن Rainbow: محمد استکی تقدیر هیأت داوران
دریافتی اردیبهشت 1401:
در سالن Epic: مهدی زابل عباسی مدال طلا ISF.
در سالن Wageningen: محمد استکی تقدیر PSA.
در سالن Delft: محمد استکی مدال طلا سالن.
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران