فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
گلاویژ احمدی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
باعکاسی اجتماعی ومناظرسنندج آغازبەکارکردم..عضوانجمن عکاسان تیلیغاتی ایران.مدت نەسال میباشدکە استودیوعکاسی حڕفەای دایر کڕدم.ومشغول بەکارم...

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس