فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 817 پلودیف
شماره: 817
كشور: بلغارستان
دوره: 8
زمان دریافت: 29 اردیبهشت، 1401
پذيرش: 21 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
مهدی پارسائیان Reflexes و diploma و میرعلی پرندک IPSP HM
برندگان روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران