فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 777 پلودیف
شماره: 777
كشور: بلغارستان
دوره: 7
زمان دریافت: 29 اردیبهشت، 1401
پذيرش: 33 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
احسان مرتضوی PSA HM,احمد خطیری diplomas. مهدی زابل عباسی diploma. علی سامعی diploma
برندگان روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران