فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
عبدالمعید معروفی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
شروع عکاسی از سال ۱۳۹۳ پذیرش 5 عکس در جشنواره El Argentino 2017 آرژانتین ، پذیرفته شدن 3 عکس در جشنواره Serbia Desier 2017 صریستان ، پذیرفته شدن 7 عکس در جشنواره America Brooklyn 2017 آمریکا ، کسب مقام PSA Honorable mention در جشنواره America Brooklyn 2017 ، پذیرفته شدن 5 عکس در جشنواره through the viewfinder صربستان ، کسب مقام Salon Diploma در جشنواره through the viewfinder ، پذیرفته شدن 1 مجموعه عکس در جشنواره Asisafoto international 2017 اسپانیا و پذیرفته شدن 1 عکس در جشنواره Grand Serbia circat 2017 صربستان و شرکت در 3 نمایشگاه دسته جمعی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس