فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • FIAP HM 2 (PH618)@ Saman Pour Khoshamuz

 • FSR praise 1، GPU gold medal، SALON silver medal (PH618)@ Saman Pour Khoshamuz

 • FSS gold medal ، FIAP gold medal (PH618)@ Payam Davoodabadi

 • FSS praise 1 (PH618)@ Mohammad Oladivatan

 • FSS praise 2 (PH618)@ Boyuk Raei Shojaei

 • PSA gold medal (PH618)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • PSA gold medal (PH618)@ Mahmoud Zakeri

 • SALON gold medal (PH618)@ Amir Ali Navadeh Shahla

 • SALON praise 4 (PH618)@ Saman Pour Khoshamuz

 • SALON praise 5 (PH618)@ Boyuk Raei Shojaei

 • SALON praise 5 ، FSR praise 2 (PH618)@ Mohammad Oladivatan

 • CHAIRMAN CHOICE (PH630)@ Mikaeel Bayazidi

 • FIAP Ribbon (PH620)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIAP Ribbon (PH620)@ Seyed Omid Alavi

 • FIAP Ribbon (PH620)@ Ehsan Nikfarjam

 • FIAP Ribbon (PH620)@ Ehsan Nikfarjam

 • GPU Ribbon (PH620)@ Seyyed Yaser Fattahi

 • IVAF Bronze (PH620)@ Seyed Omid Alavi

 • IVAF Bronze (PH620)@ Seyed Omid Alavi

 • IVAF Bronze (PH620)@ Ehsan Nikfarjam

 • IVAF Ribbon (PH620)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • IVAF Ribbon (PH620)@ Miran(shoresh) Mobasheri

 • PSA Gold, Spl. Jury Award (PH620)@ Payam Davoodabadi

 • Spl. Jury Award (PH620)@ Ehsan Nikfarjam

 • CHAIRMAN CHOICE (PH616)@ Boyuk Raei Shojaei

 • FIAP GOLD (PH616)@ Sudabe Vatanparast

 • IPA MERIT MEDAL (PH616)@ Ahmad Mohammad Taghi Shirazi

 • Medal-PID Bronze - Judge's Choice Award (PH621)@ Sasan Rashtipur

 • PSA HM (PH621)@ Amin Mahdavi

 • PSA HM (PH621)@ Maryam Hasani Borchaloui

 • PSA HM (PH621)@ Ali Hanaee

 • HM (PH624)@ Saman Pour Khoshamuz

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس