فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

شمارهنام جشنواره
کشور

مهلت دریافت

ارسال اول
ارسال دوم
 • CLUB Diploma (PH651)@ Mohammad Reza Masoumi

 • FIAP Blue Ribbon (PH651)@ Nima Vahdani

 • FIAP Gold Medal (PH651)@ Mohammad Reza Masoumi

 • FIAP Gold Medal (PH651)@ Nima Vahdani

 • MOL Bronze Medal (PH651)@ Mohammad Javad Salehi

 • MOL Diploma (PH651)@ Seyed Omid Alavi

 • MOL Diploma (PH651)@ Hamid Reza Helali

 • MOL Diploma (PH651)@ Davoud Akbarzadeh Abkenar

 • MOL Diploma (PH651)@ Farid Sharifian

 • GPU HM (PH657)@ Ali Samei

 • GPU HM (PH657)@ Shakhavan Osmani

 • CFFU Bronze Medal (PH658)@ Mahdi Zabolabbasi

 • CFFU Bronze Medal (PH658)@ Hamid Reza Helali

 • CFFU Bronze Medal (PH658)@ Mostafa Mirtaleb

 • FIAP Blue Ribbon (PH658)@ Saeed Abdollahi

 • FIAP Blue Ribbon (PH658)@ Mostafa Mirtaleb

 • IAAP Ribbon (PH658)@ Hamid Reza Helali

 • FIAP GOLD (PH650)@ Nima Vahdani

 • FIAP RIBBON (PH650)@ Hamid Reza Helali

 • HAP GOLD (PH650)@ Reyhaneh Shadab Jouposhty

 • FIP GOLD (PH650)@ Hamid Reza Helali

 • PSA GOLD (PH650)@ Nima Vahdani

 • تقدیر (PH639)@ Maryam Hasani Borchaloui

 • تقدیر (PH639)@ Davoud Ameri

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس