فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • Best “Story telling” Award (PH590)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

 • FK OHRID Honorable mention (PH591)@ Amin Dehghan

 • FK OHRID Honorable mention (PH591)@ Seyed Saeid Sadati

 • PSA Honorable mention (PH591)@ Farzin Nazemzadeh

 • PSA Honorable Mention (PH591)@ Arash Mahdavi

 • FSS praise 1 (PH574)@ Abbas Majdi

 • Gold FIAP medal (PH574)@ Ebrahim Bahrami

 • Gold ICS medal (PH574)@ Bahareh Bisheh

 • Gold SALON medal-Gold FIAP medal (PH574)@ Mohammadreza Momeni

 • Salon praise 1 (PH574)@ Mohammadreza Momeni

 • Salon praise 3 (PH574)@ Abbas Majdi

 • Salon praise 3 (PH574)@ Mohammadreza Momeni

 • جایزه MAFOSZ (PH587)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

 • دیپلم PERLENSIS (PH587)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

 • روبان تقدیر قیاپ (PH587)@ Arash Mahdavi

 • IAAP Mention (PH576)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • UFSD Special Award (PH576)@ Abbas Majdi

 • DAFIndia Golden Statue (PH571)@ Vahid Momenzadeh Khoolenjani

 • DAFIndia Golden Statue (PH571)@ Javad Rooein

 • FIAP Honourable Mention (PH581)@ Arash Mahdavi

 • FIAP Silvered Medal (PH581)@ Golriz Khanalizadeh

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس